Thể hiện màu đối tượng bản đồ địa chính

Thể hiện màu đối tượng bản đồ địa chính

Màu đối tượng trên bản đồ địa chính dạng số bao gồm những màu cơ bản: màu đen, màu xanh, màu nâu, màu đỏ.

Thể hiện màu đối tượng bản đồ trên bản đồ dạng số như sau:

a) Thể hiện bằng màu đen, mã màu = 0, có chỉ số màu đồng thời Red = 255, Green = 255, Blue = 255 đối với ranh giới thửa đất theo hiện trạng sử dụng, ranh giới nhà và công trình xây dựng, ranh giới đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất là đường giao thông bộ, đê điều và địa vật; địa giới hành chính; khung bản đồ; điểm khống chế và ghi chú;

b) Thể hiện bằng màu xanh, mã màu = 5, có chỉ số màu đồng thời Red = 0, Green = 255, Blue = 0 đối với ranh giới đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất là sông, suối, kênh, rạch và đối tượng thủy hệ khác và tên đối tượng;

c) Thể hiện bằng màu nâu, mã màu = 38, có chỉ số màu đồng thời Red = 255, Green = 117, Blue = 0 đối với đối tượng đường bình độ và ghi chú độ cao;

d) Thể hiện bằng màu đỏ mã màu = 3, có chỉ số màu đồng thời Red = 255, Green = 0, Blue = 0 đối với ranh giới thửa đất theo giấy tờ pháp lý, ranh giới thửa đất theo quy hoạch và ranh giới chỉnh lý.

Những nội dung trên được quy định tại mục 3.2, phụ lục số 01 của THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, số 25/2014/TT-BTNMT, ngày 19 tháng 05 năm 2014.

Zalo
0914.811.122